5 de Novembro 2003

Moción do grupo municipal do BNG de Vigo

E para completa-lo artigo 'a cultura do idioma e o idioma da cultura', publicamos estoutro artigo sobre a posición do concello de Vigo respecto ó idioma.


SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO

Dna Margarida Martíns Vilanova, en nome do Grupo Municipal do BNG, presenta esta moción para o seu debate e aprobación polo Pleno:

Exposición de motivos:
Fagamos un pouco de historia
O galego.deixou de ser língua exclusivamente oral e pasou a ocupar espazos do latin, escribíndose por primeira vez como língua normal da vida civil, administrativa e literária no 1172. Ao redor do 1190 adóptaa, a diócese de Tui, como a língua ordinária da sua documentación, e pouco despois do 1200 pasa a ser tamén língua administrativa e das cortes de Portugal e do reino de Galiza e León así como nas dióceses de Galiza e Portugal. É na corte compostelana e nas casas da nobreza, onde terá lugar o florescimento de toda a poesia trovadoresca, e de toda a nosa prosa literária medieval.

No século XV os Reis Católicos comezan o proceso que o cronista de Castela Zurita chamou doma y castración del reino de Galicia con decisións como as seguintes: crian na Galiza a Real Audiencia, organismo que combinaba aspeitos administrativos e xudiciais, póndoa en mans de persoas castellanas, así como outra institución uniformadora La Santa Hermandad; e ante a
resisténcia que provocan estes dous feitos , imponse o desprazamento da nobreza Galega a corte de Castela. A partir de 1514 desaparece todo resto de vida administrativa civil (notarial) en galego no reino da Galiza A partir da guerra da Independéncia , a língua galega que seguia a ser falada polo cento por cento do povo , comeza un proceso de recuperar espazos sociais e o seu vello brillo literário . Este proceso non deixou de ir a mais alcanzando a sua cimeira no período republicano.
Para Galiza a II República supuxo democracia e liberdade, e a posibilidade da autonomia; o seu Estatuto foi refrendado masivamente polo povo galego o 28 de xuño de 1936.

A guerra e a chegada da ditadura franquista foi a negación de calquer símbolo de liberdade e do libre pensamento asi como de calquer outro de cultivo e coidado da identidade galega comezando pola língua.

Iniciouse un periodo ditatorial que en palabras poéticas Celso Emilio Ferreiro chamou A Longa Noite de Pedra.

Como di o Profesor Paul Preston, na sua excelente biografia de Franco, él (Franco) foi duas cousas: un nacionalista furibundo español que só na língua castelá era capaz de conceber España, e un mestre no manexo do terror. Por outra banda o profesor Compostelano Ramon Maiz na sua tese de doutoramento, explica que na Galiza o nº dos asasinados chega a unha cifra situada entre os vintesete mil e os trinta mil. Ese terror foi especialmente virulento con todos aqueles que estaban ligados a reclamación das liberdades democráticas e nacionais galegas, por pór un exemplo: das 60 persoalidades que constituian a comisión pro estatuto galego, da que formaban parte persoas de diversas ideoloxias, desde católicos praticantes, pasando por republicanos e
socialistas até galeguistas, muitos deles alcaldes ou deputados, foron executadas 58, só se salvaron dous, e foi por non estaren na Galiza. Mas non vou a facer contaxe de toda a ignominia e terror que se derramou sobre a Galiza que só pode dar noxo, así que só un pequeno e ilustrativo exemplo da nosa cidade que nos conta Valentin Paz Andrade en Castelao na Luz e na Sombra , di:
en Vigo foron fusilados dous primos de Castelao, que non militaban en nengunha organización política, é di foronno por seren primos de Castelao e por usaren sempre o galego, duas cousas que aos ollos dos executores facianos especialmente perigosos.

Non foi pois por acaso, que a chegada da democracia e a recuperación das liberdades, fora unida a recuperación de usos e a dignificación da língua galega, para devolver ainda que sexa en pequena medida aquilo que o terror franquista esborrallou pola violéncia.

O Cadro legal da língua galega:
A Constitución Española do 78, como non podia ser menos no proceso de recuperación das liberdades democráticas, recoñece a pluralidade linguística de España e que as distintas línguas serán oficiais nos seus territórios de acordo cós estatutos de autonomia (3.2). E no artigo dous (2) recoñece o dereito a autonomia das nacionalidades e das rexións. Os Estatutos de autonomia, son parte posibilitada pola Constituición, título preliminar e título VIII, e a vez elementos que completan a Constitución gozando nos aspeitos que regulan, das mesmas características de
aquela, en palabras do Tribunal Constitucional -teñen unha situación mui especial no ordenamento xurídico, formando parte do entramado constitucional, e son a verdadeira carta de garantia das comunidades autónomas-. No ano 1981 mediante a Lei Orgánica 1/81 de 6 de Abril, apróbase o Estatuto deAutonomia da Galiza. O seu artigo 5 refirese ao recoñecemento dos dereitos lingüísticos dos galegos, neste artigo sinalase:
5.1- A Língua própria da Galiza é o Galego.
5.3- Os poderes públicos da Galiza garanten o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa,....
5.4- A non seren discriminados por causa de língua

No artg. 27, e dentro do título de competéncias, está a competéncia exclusiva nas seguintes matérias... no ponto 20: á promoción e ao ensino da língua galega.

Ainda que as duas línguas son oficiais o carácter de própria de unha delas, supón unha especial obriga como vén repetidamente sinalando a xurisprudéncia, do Tribunal Superior de Xustiza, e a do Tribunal Constitucional, en varias sentenzas sobre leis de normalización e especialmente na valoración que fai do termo própria na sua sentenza sobre a lei de uso do catalán.

En desenvolvemento desta competéncia estatutária, e de garantia dos dereitos linguísticos e democráticos dos cidadáns galegos no ano 1983 publicase a Lei 3/83 de Normalización lingüística (DOG.14.7.83). Nos artgs. 1º, 2º e 3º recollese in extenso o artg. 5 do Estatuto de
Autonomia, engadindo o dereito a actuar en galego ante os Tribunais
de Justiza.

No artg. 4.1 Declarase o galego como a língua oficial das instituicións da comunidade autónoma, da sua administracion, da administración local e das entidades públicas dependentes. No artg. 6.3 Fixa a obriga de promover os poderes públicos, o uso normal oral e escrito da língua galega como meio de relación cós cidadáns. No artg. 10.1 Fixa a toponímia em galego O artg. 11.1 Supón para a administración a obriga de capacitar o persoal da administración no coñecemento e domínio da língua galega.

A Lei 3/83 ten múltiple desenvolvemento regulamentar nos distintos ámbitos de actuación da administración e dos poderes públicos.

No Concello de Vigo ademais da aplicación directa de todas as leis e normas que nos competen, desenvolvemos a Ordenanza municipal en matéria de normalización linguística.

Temos outro importantísimo texto legal que pola sua especial releváncia vou a citar, dado que forma parte do noso ordenamento xurídico de conformidade ao disposto no artigo 96 da ConstitucióO 15 de setembro de 2001 publicouse no Boletín Oficial do Estado o instrumento de ratificación da Carta Europea das Línguas Rexionais ou minoritarias, feita en Estrasburgo o 5 de novembro de 1992. O Estado español declara expresamente no seu texto a sua promesa de dar cumprimento, observar e facer que se cumpra e garanta pontoalmente en todas as suas partes o texto ratificado, e declara, para os efeitos previstos nos artigos da Carta, que se entenden por linguas rexionais ou minoritarias do Estado español as línguas recoñecidas como oficiais nos Estatutos das Comunidades Autónomas do País Vasco, Catalunya, Illes Balears, Galiza, Valencia e Navarra. O Preámbulo da Carta Europea posúe un valor declarativo e hermenéutico de grande importancia ao permitir que, por primeira vez, o Estado español asuma de forma directa, respeito de
cada unha das línguas antes referidas, que o dereito á sua utilización na vida privada ou pública constitúe un dereito imprescritíbel de conformidade cos principios contidos no Pacto Internacional de Dereitos civís e políticos das Nacións Unidas, e de acordo co Convenio do Consello de Europa para a Protección dos Dereitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Tras unha magoante historia de persecución e marxinación das devanditas linguas, e dunha sobrevivencia lingüística lograda polo loita calada de milleiros de persoas que, a pesar da aberta hostilidade do poder, continuaron empregando a sua língua propria, o Estado español fai por primeira vez unha declaración, non só política senón xuridicamente vinculante, que situa o dereito ao uso da língua propria ao mesmo nivel que un dereito fundamental.

Neste téxto desenvólvense conceitos que están na Declaración Universal dos Dereitos Linguísticos, e en repetidos textos de xusrisprudéncia internacional.

Os dereitos linguísticos son un dereito fundamental, pero un dereito fundamental que se exerce colectivamente, tal como sinala a norma, fronte a prática tan frecuente en non poucos governos de recoñecer dereitos individuais e impedir socialmente o uso dos mesmos. É o dereito de falarmos, de ser atendidos, de receber información, de educarmonos, de desenvolver a nosa vida persoal plena na própria língua.

Os membros do corporación de Vigo somos autoridades, comezando polo seu alcalde e os membros dos grupos políticos que asumen o papel municipal governante, e independentemente do noso dereito individual, que ninguén cuestiona, a expresarmonos na língua que estimemos mais conveniente das entre mais de mil cincocentas que hai no planeta, temos unha obriga, que como vimos ven ligada a recuperación das liberdades e dos dereitos cívicos, que é garantir os dereitos linguísticos dos cidadáns e das cidadás galegas, e a obriga legal de promover, defender, e impulsar a língua própria de Galiza.

Como vimos, aquí o polinómio das liberdades tiña en todos os casos como denominador común o respeito e a promoción da língua galega , así o veu entendendo en boa medida o lexislador e así o veu apreciando de forma unánime a corporación viguesa, desde a primeira das corporacións democráticas: todos os alcaldes que teñen tido entre as suas máns a vara do governo desta
cidade, independetemente da sua ideoloxia ou do seu partido de pertenza teñen tido un compromiso democrático que os honra coa recuperación e dignificación da língua galega,

Por todo o exposto sometese ao pleno da corporación municipal a adopción dos seguintes:

ACORDOS

1- O Pleno do Concello manifesta o seu compromiso con a extensión social do uso do galego é a recuperación de ámbitos e usos para o mesmo, tanto no ámbito cidadán como da administración e entidades dependentes do Concello.

2- O Pleno do Concello insta ao Alcalde Presidente do mesmo, ao cumprimento da ordenanza municipal de normalización líinguística, e a dar exemplo cívico no compromiso coas normas legais a prol da língua galega, adoptando unha actitude firme de defensa da mesma, aperfeizoando e profundizando nas liñas que nesta matéria honraron a todos os seus predecesores democráticos.

Vigo a 12 de Setembro de 2003
Margarida Martíns Vilanova, Concelleira de Festas e Animación Socio-cultural

Cortesía de Isabel Rei

Publicado por jmpello -- 5 de Novembro 2003 as 08:14 AM 0 comentarios
Agroalimentaria do Eume

SOS Círculo Lítico da Mourela

Rueiro As Pontes

Fotos das Pontes

Os Sons da Vila - As Pontes

Deporte - As Pontes

Reportaxes fotográficos Fabián
Novas Recentes
Arquivos
- Abril 2014 (58)
- Marzo 2014 (110)
- Febreiro 2014 (98)
- Xaneiro 2014 (90)
- Decembro 2013 (93)
- Novembro 2013 (98)
- Outubro 2013 (82)
- Setembro 2013 (105)
- Agosto 2013 (87)
- Xullo 2013 (94)
- Xuño 2013 (91)
- Maio 2013 (125)
- Abril 2013 (129)
- Marzo 2013 (105)
- Febreiro 2013 (94)
- Xaneiro 2013 (111)
- Decembro 2012 (93)
- Novembro 2012 (104)
- Outubro 2012 (116)
- Setembro 2012 (102)
- Agosto 2012 (106)
- Xullo 2012 (116)
- Xuño 2012 (105)
- Maio 2012 (126)
- Abril 2012 (106)
- Marzo 2012 (122)
- Febreiro 2012 (103)
- Xaneiro 2012 (117)
- Decembro 2011 (113)
- Novembro 2011 (132)
- Outubro 2011 (117)
- Setembro 2011 (107)
- Agosto 2011 (89)
- Xullo 2011 (99)
- Xuño 2011 (138)
- Maio 2011 (149)
- Abril 2011 (113)
- Marzo 2011 (141)
- Febreiro 2011 (149)
- Xaneiro 2011 (146)
- Decembro 2010 (133)
- Novembro 2010 (134)
- Outubro 2010 (198)
- Setembro 2010 (109)
- Agosto 2010 (90)
- Xullo 2010 (124)
- Xuño 2010 (119)
- Maio 2010 (136)
- Abril 2010 (122)
- Marzo 2010 (112)
- Febreiro 2010 (110)
- Xaneiro 2010 (152)
- Decembro 2009 (91)
- Novembro 2009 (111)
- Outubro 2009 (118)
- Setembro 2009 (91)
- Agosto 2009 (88)
- Xullo 2009 (92)
- Xuño 2009 (124)
- Maio 2009 (217)
- Abril 2009 (212)
- Marzo 2009 (155)
- Febreiro 2009 (150)
- Xaneiro 2009 (149)
- Decembro 2008 (141)
- Novembro 2008 (164)
- Outubro 2008 (178)
- Setembro 2008 (174)
- Agosto 2008 (102)
- Xullo 2008 (166)
- Xuño 2008 (140)
- Maio 2008 (121)
- Abril 2008 (149)
- Marzo 2008 (137)
- Febreiro 2008 (153)
- Xaneiro 2008 (165)
- Decembro 2007 (158)
- Novembro 2007 (196)
- Outubro 2007 (216)
- Setembro 2007 (133)
- Agosto 2007 (133)
- Xullo 2007 (131)
- Xuño 2007 (167)
- Maio 2007 (178)
- Abril 2007 (142)
- Marzo 2007 (169)
- Febreiro 2007 (139)
- Xaneiro 2007 (132)
- Decembro 2006 (114)
- Novembro 2006 (123)
- Outubro 2006 (138)
- Setembro 2006 (140)
- Agosto 2006 (126)
- Xullo 2006 (144)
- Xuño 2006 (131)
- Maio 2006 (140)
- Abril 2006 (123)
- Marzo 2006 (168)
- Febreiro 2006 (149)
- Xaneiro 2006 (165)
- Decembro 2005 (124)
- Novembro 2005 (149)
- Outubro 2005 (200)
- Setembro 2005 (161)
- Agosto 2005 (150)
- Xullo 2005 (161)
- Xuño 2005 (154)
- Maio 2005 (158)
- Abril 2005 (169)
- Marzo 2005 (162)
- Febreiro 2005 (184)
- Xaneiro 2005 (181)
- Decembro 2004 (137)
- Novembro 2004 (134)
- Outubro 2004 (186)
- Setembro 2004 (217)
- Agosto 2004 (191)
- Xullo 2004 (236)
- Xuño 2004 (205)
- Maio 2004 (160)
- Abril 2004 (128)
- Marzo 2004 (107)
- Febreiro 2004 (100)
- Xaneiro 2004 (111)
- Decembro 2003 (128)
- Novembro 2003 (164)
- Outubro 2003 (193)
- Setembro 2003 (207)
- Agosto 2003 (171)
- Xullo 2003 (53)
Abril 2014
D L M M X VS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Xerado con
Movable Type 5.2.3