TESTAMENTOS PONTESES DO SÉCULO XVIII (2ª PARTE): Testamento do Comisario da Inquisición 1763, Testamento do Párroco Faustino Santhomé y Aguiar, e sete Testamentos do século XVIII.

120

Continuando cos testamentos do século XVIII, do fondo do Arquivo Parroquial, presento hoxe sete testamentos máis de esa época, pero, para non repetir contidos aportados no anterior artigo, quixen amosarvos dous novos testamentos, con carácter máis especial, que figuran nas páxinas 113 e 89 respectivamente, do libro II de Defuncións da Parroquia de Santa María de As Pontes, que se atopa no Arquivo Diocesano de Mondoñedo.
O primeiro deles é o de Vicente González Goyos y Miranda, presbítero e Comisario do Santo Oficio en As Pontes que foi soterrado o 28 de Decembro de 1763. Don Enrique Rivera Rouco xa nos tiña falado no seu libro de que na rúa San Xoán unha das casas era a dun Comisario do Santo Oficio. Hoxe poñémoslle un nome concreto, nuns anos concretos, pero deixando aberta a lista de posibles nomes futuros que en outros anos poidan ir aparecendo.

testamento.jpg


O papel do Santo Oficio está hoxe moi mitificado pola literatura e polo cine, pero non era algo de tanta acción, -polo menos en As Pontes-, nin emoción. Tampouco podemos quedarnos na simple lectura dun órgano negativo e oscurantista. A laboura deste comisario era a de facer de órgano de control, especialmente co clero, para que se cumprisen as directivas ordenadas polos bispos, e para que non existisen xentes que atribuíndose poderes sandadores ou menciñeiros abusasen pecuniariamente da pobre iñorancia das xentes. Así o amosa a visita do Inquisidor D. Hernando de Montoya no 1586 á Diócese de Mondoñedo, en que perseguiu ó Clérigo Montes de Pontedeume, que “hacía cercos, sacaba demonios y los invocaba; escribía nóminas y tenía libros de hechicería…”. No folio 15 do libro “Tradiciones y personajes de Galicia”, facsímil RAG; Madrid 1910, dícese: “De estos sacerdotes que escriben nóminas, para varias enfermedades, leen evangelios á los niños raquíticos, hacen traer prendas para bendecir, regalan velas benditas, exorcizan endemoniados, curan la rabia ó hidrofobia y se prestan a ejecutar las farsas acumuladas en el libro famoso de S Ciprian, hay actualmente muchos en toda Galicia”.
Coma ben dixemos, don Vicente, foi soterrado o 28 de Decembro de 1763, morreu o día anterior e era veciño da vila. Fixo testamento ante o Escribano de número da Vila de As Pontes D. Pedro Fran(co) Pardo y Chao.
O segundo dos testamentos que vos presento é o de don Faustino Santhomé y Aguiar. Morreu o 13 de Febreiro de 1761, e foi soterrado ó día seguinte dentro da parroquial na antiga entrada principal da Igrexa polo crego da Vilavella D. Phelipe Inocente Piñeiro, fixo testamento ante o Escribano de número da Vila D. Pedro Fran(co) y Chao. Resulta curioso o dato do seu legado de doce pares de zapatos para doce pobres que deixara designados, a fin de que asistisen ó seu funeral. Don Faustino foi o responsable do nacemento da Capela actual do Carme así coma da Cofraría. Durante o seu mandato reformouse completamente a Igrexa de As Pontes a cargo do Mestre Constructor D. Salbador Lepina. Con el realizouse tamén o retablo de As Pontes a cargo de D. Juan Thomas Rodríguez de Santiago.
A continuación seguiranlle sete testamentos de xente humilde, boa, e moi discreta, da que nos chama moito a atención de cales eran as súas últimas vontades sobre un paupérrimo patrimonio, que ás veces, tiña que ser vendido para pagar o funeral e as débedas.
Presentándovos esta documentación, a miña tarefa non quere ser a de deixar artigos longos que pechen a historia local, senon todo o contrario. Como podedes ver, os meus artigos son cortos, explicativos só no necesario, para que outros expertos i estudiosos nas materias teñan acceso a este cúmulo de documentación inédita, ó tempo que se motive o eido da revalorización da propia historia local.
Nun determinado momento fun consciente de que coñecía moitas fontes, e de que todo este traballo podía servir de ponte para que novas xeracións continuasen a obra iniciada por don Enrique Rivera Rouco. Esa seguirá a ser a miña finalidade en moitos outros artigos que agardan preparados no disco duro dun pequeniño portátil, non moi desproporcionado en tamaño ó que vos fala. Ogallá os sigades a disfrutar e coleccionar. Graciñas a tódolos AMIGUS.
Xabier Martínez, nos derradeiros intres do Circulo Lítico.

testamento1.jpg

TESTAMENTO DO COMISARIO DA INQUISICIÓN
D(n) Biz(te) Gonz. Goyos y Miranda
En v(te) yocho de Diciembre del año de mill setez(os) sª y tres sedio sepultura eclesiástica Dentro dela Yg(la) Parroq(l) de esta villa y feligrª delas Puentes de Gra. R(z) al cadaber de D(n) Viz(te) Gonz Goios pro y comisario del S(to) oficio dela Ynquis(on) en este Reyno de Galicia, y vzº de esta expresª Villa; murio el dia v(te) y siete del expres(do) mes administrado detodos los S(tos) sacram(tos) hizo testam(to) que otorgó el dia Diez ynuebe del mes de Agosto de este pres(te) año p(r) ante Pedro fran(co) Pardo y Chao SS(no) de numero de esta referi(da)y vz de ella, por el qual dispuso sela diJese el dia de su entierro diez yseis misas y una de ellas cantada consu vigilia, y responsos; quese distribuiese alos pobres que concurriesen a medio real de v(on) y en el dia delas honrras enla misma conformidad, mando sele hiziese una funcion de cabo de año con ocho sacerdotes; y que dentro del preciso termino de quatro meses sele dijesen Mil missas votivas su limosna ados reales, las de plazos en esta parroquia son v(te) y tres, y p(r) ellas setenta y siete rrs mando al cura la ofrenda acostumbrada: Elixio por su heredero y cumplidor asu sobrino Dn Joseph Gonz Goyos pro vzº de esta nominada Villa aquien deJe todos sus vienes con Grabamen de Vinculo conla pension de una misa Cantada yotra rezada Dia de S(n) Viz(te) Martir que es el v(te) y dos dehenero, y esto perpetuam(te) en cada un año cuias, ypor () seexpresa en el libro de aniversarios de esta parroquia, ynohizo mas algª dispos(on), y para que conste cómo cura que soy de esta expres(sa) Parroquia lo firmo eldia, mes y año ut supra=
Alexandro de Bouza y Maseda

TESTAMENTO DE D. FAUSTINO SANTHOMÉ Y AGUIAR
CURA DA VILA QUE CREOU A COFRARÍA DO CARME
MANDOU REALIZAR O RETABLO MAIOR DA PARROQUIA
ASÍ COMO AS OBRAS DO CAMPANARIO, NAVES LATERAIS E REFORMA DO PRESBITERIO.

En treze dias del mes de febrero del año de mil sietecientos sesenta y uno Murio Administrado detodos los stos sacramentos Dn faustino Santhome y Aguiar Cura Rector propio deS(ta) Maria delas p(tes) de Garcia Rodrig(z) diosele sepultura dentro dela Iglesia de dha Vª yenlaprimera sepultura dela entrada dela puerta principal deella seg(n) disposición con que Murio; eyo Dn Phelipe inocente Piñeiro Cura deSta Mª dela Villa Bieja continuando laposision en que se Abrian mis Antecesores () cura Asu Cadáver en dha iglesia el dia catorce del Referido Mes, p(r) las tres de la tarde pª su función Asistieron los S(res) Sacerdotes delavilla y Mas que pedieron ser havidos. hizo testam(to) puBlico que otorgo enlos v(te) y Siete de Ciziembre del pres(te) Año p(r) Ante Pedro Fran(co) Pardo yChao escr(no) de Numero dehesta Villa, y v(zo) della por el qual Mando, eldia desu fallescim(to) seis Misas dichas enel altar deprivilegio sulimosna Atres rrs, y encada undía desu entierro, y honrras todos los S(res) Sacerdotes quepudiesen Juntar dando Acada uno con obligación de Misa, y asistencia Ala Solemne, y Vigilia, seis rrs v(on), y de Ofrenda dos ferr(dos) detrigo, un carnero, y dos Azunbres de Bino, y que entres Dias sig(tes) aldesu entierro sele hiziesen encadauno otra igual función consola Asistencia de diez s(res) sacerdotes, y p(r) lamesma limosna, y que enel desu entierro sediesen Adoze pobres dehesta frª que deJaseñalados Acada uno tres Buxas de paño de Rexa yunos zapatos Nuevos osuinporte pª que Acompañasen sucadaver Alayglesia con hachas encendidas; y Alos S(res) sacerdotes quele conduJesen dos rrs v(on), yotros tantos Acada uno de los Mayordomos fabricario y sepulturero p(r) Rac(n) de comida. dejo tres Mil Misas Votibas, las dos mil, y q(tro) cientas Repartidas en alg(as) comonidades de Religiosos de este Obispado yenel de Monte faro del de Santiago. y las seis Cientas Restantes Adisposizion desuscumplidores. dejo todos sus v(es) Raíces quele correspondiesen p(r) erencia desus Padres, y p(r) Adquisiciones que ha hecho enssus Dias AsusoBrina y D(n) fran(co) S(n)thome al pres(te) colegial de S(n) Jerónimo enla Universidad deS(n)tiago hizole () desu hermano Dn fran(co) Santhome y D(n) Benito Robles, y Aello sele suma (…) S(n) Martín de Billaronte y Mondoñedo quese especificaran en la partida de Aniversarios, que Manda poner enel libro dellas delaparroquia ya Referida delorenzana Una Misa () los dias del año enque el pueblo este Obligado, sulimosna de Atres rrs las quesean de celebrar por un Capellan quedeve eliJir el posedor de dhos v(zos) las ha decelebrar enla Capilla de S(n) Blas y S(n) Faustino sita Junto Alacasa Mayor deAlaje terminos dela Referi(da) fr(a) deS(n) Jeorje enque Aviasido Cura Capellan ha exijido Junto consu hermº Dn Blas Santhome y Aguiar Cura que asido des(ta) eulalia de Budian y propio de AlaJe, y una Cantada enla Refer(da) Capilla celebrada p(r) el Cura de dha frª sulimosna Ocho rrs v(n) enelmesmo Dia deS(n) faustino y los v(es) Muebles despues de Cumplido sutestam(to), Mandas ylegatos enel contenidos los deJa Asus Sobrinas, Dª faustina Dª Benita Robles S(n)thome y Anello Hhermanas del Refer(do) Dn fran(co) DeJo ygualm(te) que el dia enque hubiere unaño desu fallescim(to) sele haga enla yglesia deS(n) JeorJe delorenzana Una función con Misa Solene; yal Cura p(r) ella lalimosna Acostumbrada, y Aocho S(res) Sacerdotes que ande Asistir Atoda ella con Obligación de Misa Aq(tro) rrs v(on) delimosna = y p(r) dho testam(to) que corresponda aeste lug(r) – y p(r) un codizilo posteriorm(te) otorgo p(r) delante el Mesmo S(no) enlos Nuebe defebrero del pres(te) Año Manda Alconv(to) de Alcantara p(r) una Bez tres cientos rrs delimosna yaunque enel como enel testam(to) deJa encada unosu clausula sobre Moderar la pension de Misas y limosna que el espresado suhermº D(n) Blas P(r) sutestam(to) Mando celebrada, ydistribuir enlaya espresada Capilla de AlaJe serespresaran asimesmo enel libro de Aniversarios dela Citada frª de S(n) JeorJe, y pª que conste Como Cura Retor dela espresada de Villa BieJa lo firmo utsupra ()
Phelipe ynocente Piñeiro

6 de Abril de 1789 – TESTAMENTO DE Mª CRUZ FERNÁNDEZ
En 6 de Abril del año de 1789; yo mª Cruz fr(z) muger demiguel do Barro p(r) antes los testigos abajo escripto y p(r) mi llamados yapresª de mi marido y consentim(to) suyo otorgo este pres(te) testam(to). Primeram(te) mando avito de S(n) Fran(co) misa de Animas y q(e) benga con sacerdote acompanar desde mi casa ala iglesia mi cadáver que asistan 8 sacerdotes incluso el Parroco acada una de mis dos funciones entierro y honrras; trª misas Botibas sulimosna D rr(s) un Responso enlas Dominicas durante el año. () fanegas de fruto de limosna alos Pobres y el demas Gasto lodejo ala Boluntad demisCunPlidores y q(e) seme llame un sacerdote q(e) me ausile ala hora de mi fallescim(to). Pagándole tr rr(s) p(r) cada dia q(e) ocupare y de Comer y bever – legato Juntam(te) Con mi marido amis dos hijas solteras Biviana Isabel lapieza de Leira llamada (Chedonda) q(e) Juntos Compramos a Joaq(n) do Pico = pª q(e) la lleven sin desCuento alguno pª siempre Jamas = yten la potra detres años q(e) ofrecí ami nuera Viz(ta) Perez Gu(do). Contrajo matrimº con mi hijo Gregº p(r) Razon de armas: yden aminieto Leonardo lamitad de una baca fillada y otra mitad asu hermano y hermana hijos de mi hija Domª fr(s) Casada Con Juan Ramos enel freijo aminieta Mª Cruces hija de mi hijo Gregº una aña, y otra ala hija mas bieja de Juº paz de Josef fr(s) mi hija = y otra amª Pascoa hija de francisco da Bouza = yden es mi
Boluntad q(e) dho mimarido miguel do Barro quede amparado entodo el usufruto Como igual mi marido me deja amparada bien q(e) me superbiva y estetestam(to) lo otorgamos Juntos y p(r) Cumplidores Nombramos el uno a otro y añ() hijo ehijas p(r) t(os) M(l) fontao = fran(co) da Bouza = Josef Zebreiro = Andres de BilaBoy = y M(l) de Caveiro todos vez(nos) delas P(tes) = no firman los otorgantes y p(r) ellos lo hazen los t(os) q(e) saben en dho dia mes y año ut supra. Como testigo de los otorgantes
()
Josef Cebreiro
Manell de Fontao

10 de Setembro de 1793 – TESTAMENTO DE VICENTE FERNÁNDEZ DEL CORRAL
Enla Villa delas Puentes de Garcia Rodrig(z) a diez dias del mes de Septiembre año de mil sete cientos nobenta y tres Yo Vicente Fern(ez) Viudo que () de Antonia Gonz hallándome enfermo de enfermedad natural hago y ordeno esta manda y testam(to) en la manera sig(te) primeramente, y confesando como confieso todos los misterios de nra. Sta fe, mi alma a Dios, y el cuerpo ala tierra deque fue formada, y que mis carnes sean mortajadas en un habito tosco de nro P(e) San Fran(co) = iten que el dia de mi fallecim(to) seme diga una misa en altar de pribilegio, su limosna quatro rr = que el dia de mi entierro seme digan ocho misas y una de ellas cantada con su vigilia y responso y lo miso el dia de mis honrras = iten se reparta apobres en cada una de mis funciones treinta r(s) v(on) = al cura mando la ofrenda acostumbrada, y lo mismo alas mandas forzosas, quanto algasto de casa lo dejo a gusto de mis cumplidores: iten mando sedigan al Angel de mi guarda dos misas sulimosna de quatro r(s) = iten mando semedigan seis misas votibas sulimosna de a tres r(s) = iten declaro tener vendida a mi hierno Vicente Zebreiro laguerta de tras da ponte = asimismo elijo por mis cumplidores y Herederos a Francisco Fern(ez) delcorral mi lex(mo) hijo y dela espresada mi muger, casado con Isabel Rodrig(ez) y a mi hierno Vicente Zebreiro casado con Maria Gonzalez tambien mi hija lex(ma) ydela citada mi mujer, para que cumplan esta manda, y lo restante lo lleben con la bendición de Dios en iguales p(tes) por ser asi mi voluntad, re vocando como revoco y anulo otro qualquier testamento que tenga echo, y solo sirva este que otorgo el dia arriba espresado de testigos que lo fueron Patricio Ledo = Manuel Fern(ez) Cabarcos = Vic(te) Lopez = Josef Lopez, y D(n) Vicente Pardo Pro. todos vecinos dela mencionada Villa firman losque saben yami Ruego lo hace uno delos testigos por no permitirme hacerlo la en fermedad=
Fui testigo
Vicente Pardo
Manuel Fdez Cabarcos
Como testigo aruego del otorg(te)
Patrizio Antº Ledo

14 de Nadal de 1793 – TESTAMENTO DE BERNARDO CEBREIRO
Yn Dey nomine Amen=
Sea manifiesto atodos los quelapres(te) vieren ultima ypostrimera voluntad como yo Bernardo Cebreiro marido de Antª da Balsa vz(os) de esta villa y fra delas Puentes de Garcia R(ez) estando enfermo, pero en mi cabal Juicio, y entero entendim(to) creiendo como creo firmissimam(te) todos los misterios de nuestra santa fee católica, Apostólica, Romana, poniendo p(r) Intercesora alaVirgen ss(ma) al Angel de mi Guarda y s(to) de mi nombre, yafin de que mis cosas queden bien ordenadas al servicio de Dios, y sosiego demi conciencia hago, y dispongo este mi testam(to) enla manera sig(te).
Primeram(te) mando mi Alma aDios Nro. Señor que la crió dela nada, y el Cuerpo ala tierra de qe fue formado yquesea amortaJado en un havito de mi Padre S(n) Francisco – Yten que ala funcion de entierro quiero asistan seis señores sacerdotes, y otros tantos ala de mis honrras Incluso el S(r) Cura acada una; Yten quiero se me descarguen p(r) mi alma seis missas votibas su limosna atres rr(s) cada una, ítem dejo alas mandas forzosas trª y quatro mr(s) con que las separo de mis vienes; Asi mismo declaro estar adeudando a Fran(co) Lopez del Crucero, como mayordomo que ha sido dela Cofradª del Carmen de esta Parroquia quar(ta) y q(to) rr(s) de mi entrada, y de mi muger, asimismo quedo adeudando ala Cofradª del ss(mo) la alcabala del vino, que me parece se importan ciento v(te) y seis rr(s) v(on), ítem ami tio Antonio Prieto lo que sabe mui bien mi muger; Ítem elixo ynombro por mis herederos à Fran(co) Hermenigildo Cebreiro y Carmela da Balsa menores de edad mis hijos lex(mos) y dela espresada mi muger, y por Cumplidores ami mug(r) yami hermº Josef Cebreiro vz(no) de esta fra àquienes doy toda la facultad, que de dro. se requiere para la venta de mis cortos muebles àfin de quese cumpla este mi testam(to) yultima voluntad, anulando qualquiera otro q(e) hubiere echo por escripto o de palabra antes de este, àtodo lo cual se hallaron presentes por testigos Dn Genaro Bentª Ledo, Dn Juan Antº de Soto y Alfeiran Pros. Manuel do Barro, Manuel Fern(ez) Cabarcos, y Viz(te) Cebreiro todos vz(os) de esta Villa, en ella otorgado acatorce de Diciembre año de mil setez(os) noventa ytres, yno firmó por no saber hicieronlo los sig(tes)=
Como testº yarruego del otorg(te)=
Genaro Bentura Ledo
Manuel Fernández Cabarcos
Fui testigo y halleme pres(te)
Juan Antº deSoto Mesia y Alfeiran

12 de Agosto de 1794 – TESTAMENTO DE FERNANDO DA BOUZA
Yn Dei Nomine Amen, seanotorio atodos los que la pres(te) carta detestamento bieren, como yo fern(do) da Bouza soltero hixo de lexitimo Matrimonio de Joseph da bouza y Maria frz () vzº que son, y ellos lo ansido del curato dehesta Billa delas Puentes degarzia r(z) hallándome enfermo yencama deenfermedad natural que Dios Nrº Señor fue serbidodarme, y receloso delamuerte cosa natural atoda creatura viviente, creiendo firmissimam(te) enel misterio de la Santíssima Trinidad Padre, hixo y hispiritu Santo tres personas distintas y unsolo Dios verdadero, entodolodemas que () y confiesa nuestra Santa Madre Yglessia Catholica, apostólica romana, encuia fe, y creencia protesto Vivir y morir: y pª que mis cosas que en bien hordenadas, al servizio de Dios y bien demialma, hago y ordeno estamemoria () testamento, en la manera siguiente. Primeram(te) mando, mi alma a Dios nuestro Señor que la crio y redimio, a costa desupreziosissimo sangre y el cuerpo alatierra dequefue formado, y quemiscarnes pecadoras sean amortaxadas enun avito de mi seraphico S(n) francisco, sepultadas en la parrochial Iglesia dehestaBilla donde son v(zos) en la sepultura del agrado de mis cumplidores: Ítem m(do) alsacerdote que me cuidare a bien morir sele den de limosna cinco rs y decomer, y que asi, que partiere dehesta Vida ala eterna, seme diga una misa deanima por mialma en el altar depribilexio, de dha Yglª y de limosna a quatro reales ítem mando, seme digan seis mesas votibas, por mis obligaciones asimismo asistan ami entierro, ocho señores sacerdotes incluso el señor cura, quienes digan misas, por mianima, y una deellas cantada consubixilia y responso, yotros tantos el dia de mis honras, y al señor Cura sele pague laofrenda y enechos acostumbrados ítem ala Santissima Trinidad redención de Cautibos y mas mandas enmi voluntad Legadas, como desde luego legare, en la mexor forma que en dcho aia lugar afrancisco da Bouza, mimedio hermano, que en su casa, measistio, con mucho Cariño, en mi larga enfermedad y por bia dela asistencia, todalaparte y quiñon de bienes raíces quepor mi difunto Padre me corresponden eneste lugar de marraxon de arriba y lo mismo en el Lugar do escudeiro en que avita Antonio Cebrº por colono, pª que la perciba y lleve pª sienpre Jamas, y me encomiende a Dios; y me encomiendo a Dios; y quanto, alos demas valores que me corresponden por mi Difunta Madre, los bendan mis Cumplidores, y paguen, lo que yo dispongo, eneste mi testamento y losobrante, ledistribuia, enmisas y limosnas, por mi anima ylas de mis padres y obligaciones, bendiciendo dhos bienes en almoneda ofuera deella, conforme les tenga conveniencia, en bista de que no tengo muebles, por averlos consumido, y algunos (bienes) en mi larga enfermedad, ítem elixo y nombro, por mis cumplidores albaceas y testamentarios, a Dn Genaro Bentura Ledo pro y a mi ermano fran(co) da bouza, pª que acostademis bienes y superJuicio delos suios, cumplan y agan cumplir, estemi testam(to) ultima y por sumera boluntad, para lo que les subrrogo, elaño del albarcargo, y enlo sobrante de mis bienes muebles y raízes, eliJo por heredera a mianima y porella secontribuia: Íten sentencio como nulo y doi por ninguno otro qualquiera testam(to) manda o codizilo que antes deaora, haia echo por escrito o de palabra que no quiero balga niaga fe enJuizio, nifueradel, solo el pres(te) queago y otorgo, enestacasa y lugar citado, enPra delos testigos, en horden llamados y rogados, queloansido: Manuel de fontao, Baltasar de Cabeiro: Miguel do Barro y Su hixo gregorio, y Dn Juli desoto Mesia yalfeiran pro teniente Cura y todos vzºs de dha Billa y frª y por nosaver firmar ruego auno delos testigos supraescritos, loaga, por mi en su nr(e) en dho lugar y frª adoze deagosto de mil sectezientos nov(ta) y quatro.
Como t. Alruego del Otorgante
Juan deSoto Mesia y Alfeiran

30 de Outono de 1794 – TESTAMENTO DE FLORENCIA RODRÍGUEZ
El dia trª del mes de octubre del año de mil sietecientos noventa y quatro Yo Florencia R(ez) mug(r) q(e) soy de Juan Yanes ymoradores en este Lugar de Marrajon de abajo y vez(nos) que somos dela Parroquia des(ta) Maria dela villa y fra delas Puentes degarcia R(ez) = en dho dia detestam(to) despues de Creer yConfesar todos los Articulos de nra s(ta) fee, ylos misterios dela santísima trinidad Padre, hijo, yespiricto y eldela encarnación del hijo de Dios; yallandome enferma postrada enmi cama, en esta mi Casa de habitación y administrada de todos los santos sacram(tos) hordeno losiguiente Primeram(te) mando mi anima a Dios nro S(or) Xpto q(e) la Crio y redimio a Cuesta desupreciossima sangre en el Arbol dela S(ta) Cruz elCuerpo ala tierra de que fue formado y q(e) mi cadáver sea amortajado enun havito demi Padre S(n) Fran(co) y sepultado dentro delayglesia Parroquial donde al pres(te) soy vez(na) y enla sepultura deedotacion según costa dela ss(ra) que para enpoder de Juº Gonzalez, q(n) posee los vienes p(r) adequisicion q(e) de ellos hizo yno del dr(co) dela sepultura = mando misa de Anima sulimosna lo q(e) es costumbre q(e) ami entierro; asistan cinco s(res) sacerdotes incluso el Parroco = con igual Nuemro ala funcion de honras mando diez misas botibas su limosna tres rrs v(on) cada una = limosna apobres no la mando p(r) serlo yo tanbien segun es publico = ypara cumplir este mi testam(to) señalo a mi marido Juan yanez = y señalo para que pueda bender apujas; losiguiente Primeram(te) un pedazo detierra q(e) se alla () conmis sobrinos al sitio de encima dela leyra deste Lugar diella Labradia y montesia y laqnome corresponde llebara ensenbradura dos ferrados = ygualm(te) la octaba parte deuna pieza de monte y fraga, q se alla entremarcos, alsitio del lugar de Bilarnobo mista con mis sobrinos y Juº Romeu y Juº Gonzalez = yden otra pieza de fraga demarcada al sitio dela Puente de Ribeira vella mista con mis sobrinos toda ella s(ra) dos ferrados y me corresponde una tercia de dha pieza = asimismo otra pieza demonte y fraga en dho sitio q(e) le divide un marco dela otra mista con Baltasar de Soto y mis sobrinos y de esta me corresponde una tercia en esa ygualm(te) otra pieza dem(te) al sitio q(e) llaman afalca s(ra) m(º) ferrado y me corresponde latercia entodo ellos se alla demarcada todo alrededor y testa con acienda del referido Baltasar de Soto y Pedro Vidal p(r) lo qe doy facultad al referido mimarido Juan yanez mi Cumplidor para q(e) la pueda Bender en almoneda y fuera de ella para pagar mis funerales y mas deudas atodo ello p(r) testigos Josef Zebreiro = Gregorio Zebreiro = Rosendo Lopez = Andres Lopez, su hijo. Y Andres do Pico todos unos y otros vez(nos) q(e) son y fueron de esta menciona Parroquia, villa fra, delas Puentes de gra R(ez) .
no firma la otorgante p(r) nosaver y p(r) ella asu ruego lo haze el Josef Zebreiro entre r(s) diez misas Botiva = vª= ytildado = vª
Como testigo yaRugeo dela otorgante
Josef Cibreiro
Ysealgunacosa sobrar de esto quebadecretado lomando amimarido para siemprejamas sin perjuicio alguno sirbe detestigo pedroyanes Becino delas pt(es)

27 de Febreiro de 1795 – TESTAMENTO DE LUISA ALONSO
Enel Nombre de Dios Amen
Sepan quanttos estta Cartta de Manda y testam(to) ultima y postrimera Boluntad Bieren como Yo Luisa Alonso Biuda que (finque) de Juan Antonio Vidal queallandome enferma de enfermedad nacttural que su Divina Majestad fue serbido Darmela en mi sano y caval Juicio y enttendim(to) crehiendo como firmem(te) creo en el misterio dela santísima trinidad Padre hijo y esperito santo tres p(nas) Distintas y un solo Dios verdadero en Cuia fee y Creencia siempre he bivido y quiero murir yrezelosa dela muerte que, es cosa mui nacttural attoda attoda criatura viviente tomando como desde luego ttomo elixo y nombro por mi abogada eynterzesora Ala reyna delos Anxeles Maria S(ma) Madre de Dios y S(ra) nuestra yattodos los mas santtos y santtas dela cortte celestial paraquepongan mi Alma en carera de salba(n) en cuia conformidad hordeno estta mi memoria de testam(to) en la manª sig(te).-
Primeram(te) mando mi Alma A Dios nuestro S(or), quela crio y redemio a costta desupreziosa sangre enel Arbol de la verdara Cruz; yel cuerpo ala tierra para que fue, formado = Ytten mando quemis carnes Pe Cadoras sean amortajadas en un abito tosco demi Padre S. fran(co) dentro de la Iglesia donde soy feligresa yenla sepultura que fuere del Agrado demis cumplidores = Yten m(do) que asi que fallesciere y pasare destta vida Ala eterna seme Diga una Misa de Anima enel Alttar de Pribilexio sulimosna quatro rr(s) v(on). Lo mismo mando quealafun(on) demi entierro asisttan siette s(res) sacerdotes incluso el s® cura destta Parroquia Paraque Digan misas Canttadas y rezadas y una deellas con su vigilia y responsos; yottros tantos ala fun(on) de mis honrras pagando a cada uno Por cada fun(on) loquese acostumbra enestta Parroquia = Yten m(do) laofrenda Acostumbrada = y lo mismo a las mandas forzosas lo que, estta en costumbre en estta parroquia con que las aparto de mis vi(es) y herª = ytten mando una misa Al S(tto) Anxel de mi guarda y S(tos) de mi nombre su limosna quattro rr(s) v(on) = Lo mismo mando, ottra misa Ala Madre de Dios de los Dolores sulimosna ottros quatro rr(s) v(on) = ytten mando quattro misas Botivas sulimosna ttres reales cada una Aplicadas Pormi Alma las demi Difunto marido de mi hijo Domingo tanbien dif(tto) las de mis Padres abuelos ymas obligaciones = yttodo el mas Gastto que fuere nezesº asi en estta mi casa de abitta(on) como fuera della Ala voluntad de mis cumplidores Para cuio efeuctto benderán apublica subasta(on) mis corttos bienes mu(es) y llegando Daran Alguna limosna, a los Pobres necesitados que vinieren amis funciones. yno llegando quenoladen que así es mi voluntad= yten legatto a mi sobrino Bernardo Pardo con una mantta blanca usada mediantte meallo en su casa y conpania yper la buena a Asisttª queme haze, el ysu mug(r) enla enferme(d) enquemeallo = ytten dexo Por mis cumplidores a felix Ledo casado con mi sobrina Luisa Lopez fado Bernardo Pardo Para Que cumplan estte mi ttesttam(to) Acosta de mis vi(es) y sin dettrim(to) de los (venios) Disttribictendo todos mis corttos vi(es) por mi Alma enqueles encargo la conienzia y en estta conformi(d) Lodoy Porottorg(do) elque no firmo Porno saber ami Juº lo hara uno delos Pres(tes) que attodo ello lo fu(on) pres(tes). Josef Loureiro Domiº Yanes y Joseph Mesia vez(nos) destta citada fra estando enel Lug(r) Do Canpo Da Coba A v(tte) y un dias del mes de Maio año de mil settez(os) nobentta y Dos = valga lo em(do) a Dize viz(te) y no lo testado =
Lo mismo apresª delosmesmos tt(os) mando que venga un sacerdote Asistirme a vien murir ylepagaran por casa deaocupa(n) cinco rr(s) como bliga(on) de misa utsupra =
Como test ya Ruº dela otorg(te)
Josef Mesia
Digo yo Maria Luisa Alonso Vecina dela fra dela villa delas Puentes de Garcia Rodríguez que mui Anttes deaora he otorgado mi ttestam(to) que es elquese alla Ala buelta y en vistta dela Dilatada enferme(d) que suDivina Mag(d) fue ser bien Darmela enla que Gastte lama(or) Partte de mis corttos vienes muebles; desde Luego es mi boluntt(d) rebajar como rebajo de dho mi ttesttam(to) Dos sacerdotes a cada fun(on) ylo mismo lo hago delas quattro misas de Debozion y por consig(te) las quattro Votivas y en mi ttodo lo demas dejo el citado testtam(to) en su fuerza y vigor finalm(te) con areglo a los corttos vi(es) quese allaren ami fallescim(to) de manª que mis cumplidores no Gasten cosa alguna de los suios en Cuia conformi(d) los ottorgo apresª dett.(os) que lo fu(on) Biz(te) Da Bouza Viz(tte) Loureiro, Jph Mesia vez(nos) dela fra destta viª enttando enel Lug(r) De Canpo Da Coba A v(tte) y siette dias del mes de febrero año de mil siett(os) nobentta y Cinco=
Allemepres(te)=
Bicente Da bouza
Como ttº ya Ruº de laottorg(te)=
Joseph Mesia

6 de Xaneiro de 1797 TESTAMENTO DE MARIA LÓPEZ, MULLER DE JUAN SÁNCHEZ DOS CASTROS
En el nombredeDios Amen
Sea Notorio ymanifiesto àquantos lapresente vieren como yo Maria Lopez muger que soy de D(n) Juan Sánchez dos Castros vz(nos) que somos de esta villa y fra delas Puentes de Garcia R(ez), hallándome enferma, pero en mi sano Juicio, y entendim(to) natural, creiendo, como firmem(te) creo, como Cristiana católica todos los misterios y Articulos de fee, que propone y enseña N.S.M. la Iglesia, Regida por el espiritu S(to), tomando por mi Intercesora ala Reina delos Angeles, digo yordeno este mi testam(to), ultima voluntad enla manera sig(te) =
Primeram(te) mando mi alma à Dios q(e) la criò dela nada, yel Cuerpo ala tierra de que fue formado, y que mi cadáver sea amortajado enun havito de Mi P.S.Fran(co) y en la Iglesia Parroquial de esta villa yenla sepultura q(e) fuere gusto de mi cumplidor = ítem mando, q(e) en el dia de mi entierro asistan ala funcion de el seis señores sacerdotes, Incluso el S(r) Cura, yotros tantos el dia de mis honrras; Ítem mando, y declaro, que el gasto, que sea águsto y voluntad de mi cumplidor; ítem alas mandas forzosas dejo acada una los trª y quatro mrs = Asimismo declaro y digo, que adeudamos yo y mi marido aun hijo de Alexandra dela fra de Muras siete rrs; a Dn Fran(co) Santhome y Aguiar quatro ferrados de trigo por una leira, que de su orden llebamos al sitio, que llaman da llerma, extramuros de esta dha villa, correspond(te) alos años de noventa y cinco y noventa y seis; tambien estamos adeudando alos herederos del S(r) D(n) Manuel de Cora, vz(no) q(e) fue dela fra de Suegos tres ferrados de trigo, arreglados alos valores del mes de Maio del año, que tiene apuntado en sus papeles: Dejo por mi cumplidor, y testamentario àmi espresado marido para que cumpla àcosta demis cortos v(es), sin detrim(to) delos suios, este mi testam(to) acuio fin leconcedo amplia facultad pª que pueda venderlos en almoneda, ò fuera de ella, seg(n) fuere su voluntad, eligo y nombro por mi heredero enlo sobrante, despues de cumplida esta mi ultima voluntad àmi unico hijo Manuel Sánchez soltero, mi hijo lex(mo) ydel citado mi marido Juan Sánchez dos Castros, que vibe enmiacompañia, Revoco y annulo otro qualquiera testam(to) que de palabra o por escripto hubiere otorgado antes de àora, y solo quiero tenga valida(on) elpresente, que otorgo apresencia de dho mi marido ydelos testigos pres(tes), que lo fueron D(n) Genaro Ventura Ledo Pro., Josef Pardo, Manuel do Barro, Lorenzo Fornos, y Antonio Lop(z) Nogueiro, todos vz(nos) dela nominada villa en ella ymi casa de havita(on) à seis dias del mes de enero año demil setez(os) nov(ta) y siete; no firmó por no saber hicieronlo los que supieron
Como test. y arruego dela otorg(te)
Genaro Ventura Ledo
Hálleme presente
Josef Pardo

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios