II PREMIO DE INVESTIGACION “FERRO CAAVEIRO”

O “Patronato do Museo Etnográfico da Capela” convoca o II Premio de investigación “Ferro Caaveiro” en memoria do que foi mestre capelán da arquitectura galega no seculo XVIII.

Ferro_Caaveiro.jpg


Bases:

 1. Os traballos versarán sobre o patrimonio cultural (etnográfico, antropolóxico, xeográfico, histórico e artistico) da Capela e Comarca.
 2. Estabrécense tres premios: 500, 300 e 200 Euros.
 3. Os traballos redactaránse en lingua galega.
 4. Poderáse participar de forma individual ou colectiva.
 5. Os traballos serán inéditos e non publicados nin premiados noutros concursos.
 6. A extensión dos mesmos será dun mínimo de 10 folios (mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara) incluidos os documentos gráficos que os ilustren.
 7. Os traballos (orixinal en papel, e copia en CD en formato PDF ou Word) remitiránse a : “Museo Etnográfico da Capela” O Pazo s/n 15613-Á Capela, en sobre pechado. No seu interior deberá presentarse outro sobre pequeno pechado no que figurará o nome e apelidos do autor, asi como o seu teléfono e o enderezo.
 8. O prazo de presentación remata o día 31 de agosto de 2009
 9. O fallo do xurado, que será inapelable, daráse a coñecer o día 10 de Setembro, e difundiráse a través dos medios de comunicación.
 10. Os premios poderán quedar desertos de non existiren traballos de calidade a xuizo do xurado.
 11. Os traballos premiados, asi como aqueles que o xurado considere de interese, serán publicados nun monográfico da revista “O Retorno”. Asi mesmo poderá propoñerse a presentación dos mesmos (relatorio, charla,…) nas V Xornadas Museisticas onde se entregarán os premios.
 12. O feito de participar neste Premio presupón a aceptación das presentes bases.
También podría gustarte
Comentarios