Amigus
As Pontes

Moción BNG: MOCIÓN SOBRE DE ACTUACIÓNS MÍNIMAS URXENTES NO PROXETO DO LAGO

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

D. Ramón Gato Bañobre, na súa condición de portavoz do Grupo Político Municipal do BNG no Concello das Pontes, e na súa representación, presenta a seguinte
MOCIÓN SOBRE DE ACTUACIÓNS MÍNIMAS URXENTES NO PROXETO DO LAGO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No proceso de planificación dos posíbeis usos e aproveitamento do lago e da escombreira semella que todas as partes manifestamos unanimidade na súa valoración estratéxica para o futuro da nosa Vila, declaracións que non se corresponden coa actitude amosada, nomeadamente polos gobernos autonómico e municipal.
O BNG ven mantendo unha actividade continúa de iniciativas e propostas, quer no ámbito autonómico, quer no municipal, orientadas todas elas a rematar coa pasividade, co descoñecemento, coa descoordinación e coa incertidume que caracterizan o meritado proceso, e a provocar o necesario e urxente cambio de actitude dos responsábeis políticos (Xunta e Concello).
A comezos de ano, o Grupo Parlamentar do BNG preguntaba ao goberno da Xunta sobre da futura xestión do proxeto, pregunta que a día de hoxe non ten contestación.


En abril de 2008 –co período de 100 días de goberno máis que superado-, o BNG rexistraba a súa primeira iniciativa sobre do lago-escombreira, a que seguiron outras dúas en maio e setembro de 2009; con diferencias no seu debate plenario (rexeitadas polo Psoe e polo PP as dúas primeiras, e aprobada a última cos votos en contra do goberno municipal), todas elas comparten o mesmo resultado: incumprimentos.
Nunhas xornadas organizadas polo Concello no mes de abril, o representante da empresa responsábel do proxeto do lago estabelecía o remate do enchido do oco da mina para o vindeiro ano 2011, e anunciaba para o verán a execución das obras de acondicionamento relativas á denominada zona de praia.
Pola súa banda, o goberno municipal tramitou e outorgou no que vai do seu mandato licenzas de execución de trazados de liñas de transporte eléctrico na meritada zona ou nas súas proximidades, e abandonou o vertedoiro de inertes dos Alimpadoiros.
Para o BNG, o proxeto debe ser contemplado de forma global, integrada. No entanto, a sinerxia negativa da pasividade irresponsábel dos gobernos autonómico e local e da celeridade interesada do promotor, obrigan ao BNG a propor actuacións illadas, necesarias e urxentes, encamiñadas a impedir ou minimizar situacións actuais que condicionen ou limiten o desenvolvemento futuro dos posíbeis usos e aproveitamento do lago e da escombreira.
Polo exposto con anterioridade, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes
ACORDOS
1º.- O Concello comprométese a elaborar, antes do inicio das obras anunciadas pola empresa promotora do proxeto do lago, un plano para a eliminación, cambio e/ou soterramento das liñas de transporte eléctrico que afectan á meritada zona e ás súas proximidades, e para o acondicionamento do vertedorio de inertes, plano que deberá ser executado de forma simultánea coas obras de acondicionamento da praia.
2º.- Instar á Xunta de Galiza, nomeadamente ás Consellarías de Economía e Industria e de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a prestar a necesaria e obrigada colaboración, técnica e económica, para a elaboración e execución do plano do punto anterior.
As Pontes, 30 de abril de 2010
O PORTAVOZ DO GPM DO BNG
Asdo.: Ramón Gato Bañobre

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios