Amigus
As Pontes

Grupo Político Municipal do BNG: MOCIÓN SOBRE O LAGO-ESCOMBREIRA

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

D. Xaime Castro Paz, na súa condición de portavoz do Grupo Político Municipal do BNG no Concello das Pontes, e na súa representación, presenta a seguinte

MOCIÓN SOBRE O LAGO-ESCOMBREIRA


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Rematada a actividade extractiva da Mina e dando cumprimento á necesidade de poñer en marcha unha serie de medidas correctoras que veñan a rexenerar un espazo altamente degradado pola actividade industrial, Endesa ten iniciado as actuacións para a creación dun lago artificial, que, segundo o plano técnico ambiental elaborado pola propia empresa e aprobado pola Administración ambiental, rematará no ano 2012; nos seguintes anos Endesa seguiría facendo un seguimento dende o punto de vista bioquímico e edafolóxico.
Para o BNG, cabe falar de certo escepticismo social e económico diante dun proxecto do que se sabe máis ben pouco das súas posibilidades de crear riqueza así como das consecuencias medioambientais, un proxecto no que é manifesta a desconexión de obxectivos públicos e privados, a mellorábel coordinación dos departamentos e niveis administrativos, e a falta de conciencia social e de identificación da poboación co meritado proxecto. É dicer, a descoordinación e descoñecemento sobre a planificación de usos e aproveitamento do futuro lago, causada pola non comunicación entre os distintos axentes involucrados tanto dende a perspectiva público-privada como interadministrativa, e que se concreta na inexistencia de criterios sostibeis dos posibeis usos do futuro lago, limitándose en moitos casos ás preferencias de técnicos, e na incertidume que se está a xerar na poboación local, ante a falta de información sobre o futuro lago que igualmente afecta á motivación empresarial e á toma de conciencia das posibilidades de levar a cabo iniciativas tanto sociais como económicas no seu entorno.
Para o BNG estase a desaproveitar unha ocasión única de desenvolvemento socioeconómico, en tanto que a pesar da existencia dun plano de rexeneración ambiental da Mina, este non contempla os posibeis usos e infraestruturas susceptibeis de xerar riqueza. Estamos a falar da necesidade de elaborar un plano de desenvolvemento sostíbel, que recolla non só os aspectos puramente técnico-ambientais senón que atenda tamén a cuestións sociais e económicas, cunha visión global; é dicer, trataríase de sentar as bases para a elaboración dun plano de desenvolvemento sostíbel en torno ao lago coa finalidade de acadar un aproveitamento socioeconómico a medio prazo que mellore a calidade de vida dos ponteses e pontesas, e coa participación de tódolos axentes relacionados directa ou indirectamente co proxecto do lago ( Administracións -locais, autonómica, estatal e comunitaria-, Endesa, movementos asociativos –culturais, deportivos, empresariais, medioambientais, sociais, veciñais, …-, …).
Para rematar co período de pasividade, descoñecemento, descoordinación e incertidume descritos con anterioridade, o Grupo Político Municipal do BNG propón ao Pleno do Concello das Pontes adoptar os seguintes

ACORDOS

1º.- Comprobar o estado de tódalas autorizacións, permisos e/ou licenzas do proxecto do lago, con independencia do nível administrativo responsábel.
2º.- Solicitar da Consellaría de Medio Ambiente copia dos informes emitidios polos seus técnicos até a data como garante da calidade ambiental óptima dos traballos que se están a desenvolver.
3º.- Demandar de Endesa e da Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza a elaboración e execución conxunta dun plano de comunicación social como elemento clave para lograr a lexitimación e a motivación, social e empresarial, de dito proxecto; dito plano debería comenzar de forma inmediata coa materialización de dous instrumentos:

a) creación dunha páxina web na que, como primeira etapa, se presente toda a información dispoñíbel sobre da evolución do proxecto e se poida facer un seguimento do mesmo en tempo real; e

b) publicación dun boletín informativo, de ámbito galego, e de periodicidade trimestral, no que se recollan as novas de interés do proxecto.

3º.- Solicitar unha entrevista urxente co Presidente da Xunta, co Vicepresidente e cos portavoces dos grupos políticos con representación no Parlamento galego, para que o Alcalde e os representantes dos grupos políticos municipais lles trasladen a importancia –local, comarcal, provincial, autonómica, estatal, europea e internacional- do proxecto, e lles soliciten a súa implicación, política e institucional.
4º.- Facer uso do denominado “Plano de desenvolvemento sostible do lago de As Pontes (PDESOL)” , elaborado polo Concello no marco do proxecto CREAR As Pontes, como documento inicial de análise, debate e presentación da proposta; en dito Plano destacaríase, como primeiro paso, a creación dunha Fundación, na que loxicamente estarían Endesa e tódalas Administracións públicas, organismo que xestionaría o espazo unha vez que Endesa remate tódolos traballos, e que tería que facer un concurso de ideas a alto nivel, no que participarían equipos multidisciplinares – arquitect@s, técnic@s paisaxistas e deportiv@s, medioambientalistas, sociólog@s, economistas, … – , co fin de realizar un anteproxecto realista que teña en conta tódolos aspectos: posibilidades turísticas, deportivas -fundamentalmente náuticas, sendeirismo, cicloturísticas, golf- , museísticas -unha representación das grandes máquinas sería imprescindíbel- , medioambientais -hoxe en día a escombreira xa é unha importantísimo reserva de fauna e forestal, que, posiblemente, se ten que vincular co Parque das Fragas do Eume- , etc. Neste anteproxecto debe definirse moi claramente as posibilidades económicas do espazo afectado e o seu mantenemento, para que permita unha explotación pública razoábel que beneficie ao concello e á comarca.

As Pontes, 24 de abril de 2008
O PORTAVOZ DO G.P.M. DO BNG
Asdo.: Xaime Castro Paz

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios