Nota de prensa BNG: CONCELLEIRO DE OBRAS: INFRACCIÓN GRAVE, SANCIÓN, … E DEMISIÓN?

Nota de prensa enviada polo BNG das Pontes

Logo de máis dun ano da denuncia dun veciño ao concelleiro de Obras do PSOE polas obras executadas no Poboado das Veigas, o seu compañeiro de goberno, o concelleiro de Urbanismo, ven de resolver o expediente sancionador que foi obrigado a tramitar.

No decreto asinado o 19 de xullo, conclúese, de xeito literal, “… Impoñer … a sanción de 6.001 euros, como autor da infracción urbanística grave de realizar obras na parcela …… do Poboado das Veigas, consistentes en construcción auxiliar destinada a porche, sen título habilitante que a lexitimara e ilegalizable, para uso complementario á vivenda con cheminea para cociña.”

Tamén resolve o concelleiro de Urbanismo “REDUCIR NUN 90% a antedita multa, ao haber demolido a construcción e reposto a realidade física alterada antes de resolverse este procedemento, …”, e “…Comunicar ao infractor que si abona no prazo de período voluntario, reducirase a multa nun 50%, quedando fixada en 300,05 euros; sempre e cando, nese prazo, o infractor mostre por escrito a súa conformidade con esta e renuncie expresamente ao exercicio de toda acción de impugnación no referido prazo.”

Pola contra, non contempla o concelleiro de Urbanismo outras circunstancias consideradas agravantes, segundo a lexislación aplicábel, como a condición de cargo público do seu compañeiro de goberno, ou o seu coñecemento técnico da actuación pola súa profesión ou actividade habitual.

O 18 de xullo o concelleiro de Obras comunica ao seu compañeiro que “… abonei a multa reducida nun 50 …” e “…Que amoso a miña conformidade coa sanción imposta …”

Dende que recoñece a comisión da ilegalidade, o concelleiro do PSOE ven de participar en dúas sesión plenarias nas que se debateron temas moi importantes, algún deles relacionados co urbanismo. Para o BNG, fai máis dun ano que o concelleiro de Obras debería ter presentado a súa demisión, ou, no seu defecto, sería o alcalde (?) quen debería telo cesado. Pois ben, a nosa posición reforzase cando é o seu compañeiro de goberno, o concelleiro de Facenda, quen coa súa resolución confirma as nosas denuncias e reafirma as nosas demandas nos Plenos: o concelleiro de Obras ten cometido una infracción urbanística grave, ten sido sancionado, e coa súa conformidade, logo a súa demisión xa tarda. Ou que o alcalde, de selo, actúe.

Asemblea Local do BNG das Pontes

También podría gustarte
Comentarios