Exposición pública do expediente para instalacións de ocio anexas ó Lago das Pontes de García Rodríguez

[BOP 10 Agosto 2012] O concello das Pontes de García Rodríguez ten previsto executa-las obras contidas no proxecto de “Instalacións de ocio anexas ó lago das Pontes” a emprazar entre a estrada de Alimpadoiros e a de circunvalación. Cumprindo co disposto no artigo 36.5 do Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas sométese a información pública por un período de dez días hábiles coa fin de que durante o mesmo -que comenzará a contarse dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia- poida examinarse o expediente no negociado de licenzas de actividades deste Concello e formularse por escrito as reclamacións e/ou observacións que se estimen oportunas.

También podría gustarte
Comentarios